ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับบทความการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MBUREC National Conference 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/0506256201