STC เปิดเวที “ประชุมวิชาการฯ ระดับชาติครั้งที่ 5” ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่งคงด้วยการวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 (TECHCON 5th 2019) ในหัวข้อ “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่งคงด้วยการวิจัยและพัฒนา” เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับทั้งสาระความรู้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ เวทีดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทั้ง นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย

เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับบทความฉบับเต็มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562 นำเสนอผลงานบทความวิจัยและวิชาการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2878-5048