ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562
22 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน

มุ่งเป้า พื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (16 เขต) และจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ผ่านการพิจารณา 28-31 ตุลาคม 2562

* หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ตามประกาศข้างต้น


ดาวน์โหลด – ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด- ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด-กรอบระยะเวลาการดำเนินการทุนภายใน -มุ่งเป้า

นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต้องดำเนินการตาม(โดยใช้เกณฑ์)ดังนี้

**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562

**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มการขอข้อเสนอโครงการวิจัย

1) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 อาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 ⇒ดาวน์โหลด
2) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 บุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562 ⇒ดาวน์โหลด
3) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 สำหรับนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
หมายเหตุ: ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน แบบ ว.-1 ทั้งสิ้น 3 ชุด


ส่ง บันทึกข้อความ/ข้อเสนอโครงการ
มาผ่านคณะ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  และระบบ BRMS


มุ่งเป้า พื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (16 เขต) และจังหวัดสมุทรสาคร