เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายนักวิจัยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถสรุปข้อมูลสำคัญจากรายงานวิจัยในรูปแบบบทความ พัฒนาผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติได้
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านและบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รับจำนวน ๘๐ ท่าน เท่านั้น หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนจะปิดรับสมัครทันที) ทางอีเมล journal-rdi@nrru.ac.th หรือลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2ZcXOIq   และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrru.ac.th/rdi/ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุจิรา ริคารมย์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๙๔๖๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๙๘๔๕๖๑๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

– หนังสือประชาสัมพันธ์

– กำหนดการ

– ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ