ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรในปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน)

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) 

4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17-18 กันยายน 2562 (2 วัน)

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์   : 02 579 1336

โทรศัพท์มือถือ  : 081 3033 127, 081 869 2370