การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

“วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

กำหนดการ

31 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

8 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งผลงานฉบับแก้ไข

พร้อมไฟล์บทความวิจัย/และไฟล๋ Power Point 2010 สำหรับนำเสนอ

15 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินวันสุดท้าย ของการลงทะเบียน

(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

จำนวน 30 ท่านแรก เฉพาะเจ้าของบทความ

หรือผู้เขียนบทความชื่อแรก เท่านั้น !

1 มีนาคม 2562

นำเสนอผลงาน

โดยทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน