การส่งมอบผลผลิตจากงานวิจัย แอปพลิเคชัน “U-Thong”

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าพบ นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี . ในการส่งมอบผลผลิตจากงานวิจัย แอปพลิเคชัน “U-Thong” เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภออู่ทอง และเวลา 11.00 น. เข้าพบ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ (อพท.๗) ในการส่งมอบผลผลิตจากงานวิจัยแอปพลิเคชัน “U-Thong” เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ต่อไป