เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI)

สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดิมใช้ชื่อว่า “สํานักวิจัยและบริการวิชาการ” แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบัน ราชภัฏทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน ปีพ.ศ. 2547 จึงส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงชื่อ ของหน่วยงานเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีภารกิจหลักในการทําวิจัยสถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในทุกระดับ เนื่องจากการวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจําเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง ทําหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งในการแก้ปัญหาและพัฒนา ประเทศ ซึ่งต้องอาศัย องค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน ตามหลักการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ระบุสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยโดยยึดเป็นหลักการดังนี้คือ มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะต้องเก่งทั้งวิชาการในระดับสากล (International) และเก่งในวิชาการท้องถิ่น (Local) สนับสนุนให้มีการทําวิจัยที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดนโยบาย ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายระดับชาติ
นางสาวพนิดา พลเรือง Editer
นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 (4 ม.ค. 62 – 4 เม.ย. 62)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา