ประกาศอนุมัติทุนวิจัยและค่าตอบแทน

ประกาศค่าตอบแทนบทความ ปีงบ 2560

ประกาศอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบ 2561

ประกาศอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบ 2562

ประกาศอนุมัติทุนวิจัยภายใน ปีงบ 2559

ประกาศอนุมัติทุนวิจัยภายใน ปีงบ 2560

ประกาศอนุมัติทุนวิจัยภายใน ปีงบ 2561

ประกาศอนุมัติทุนวิจัยภายใน ปีงบ 2562

ประกาศทุนอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ท้าทายไทย 2560

การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัย ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่ม

 • เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชม อำเภออู่ทอง
  จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ⇒ ดาวน์โหลด

 • เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
  ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น) ⇒ ดาวน์โหลด

 • เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
  ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) ⇒ ดาวน์โหลด

 • เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
  ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น) (ครั้งที่ 1) ⇒ ดาวน์โหลด

 • เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
  ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น) (ครั้งที่ 2) ⇒ ดาวน์โหลด

 • เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
  ที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ⇒ ดาวน์โหลด