ท้าทายไทย ปี 2

>>ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย<<

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุสำหรับทุนโครงการท้าทายไทย (ปีที่2) ดาวน์โหลด

2. คู่มือนักวิจัย  ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มการเงิน

⇒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จโครงการท้าทาย

⇒ ดาวน์โหลด แบบแฟร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย

⇒ ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ

⇒ ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงินโครงการท้าทายไทย

4. ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ ⇒ ดาวน์โหลด

5. รายงานความก้าวหน้า  ⇒ ดาวน์โหลด

6. แบบสรุปปิดโครงการ  ⇒ ดาวน์โหลด

7. คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย  ⇒ดาวน์โหลด