การขอทุนภายใน

ทุนภายใน

แผนผังเกี่ยวกับทุนภายใน

 1.  แผนผังขั้นตอนประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่1 และรอบที่ 2) ⇒ ดาวน์โหลด
 2.  แผนผังขั้นตอนการขอทุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ⇒ ดาวน์โหลด
 3.  แผนผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ⇒ ดาวน์โหลด
 4. แผนผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัยของนิสิต นักศึกษา ⇒ ดาวน์โหลด
 5. แผนผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ⇒ ดาวน์โหลด
 6.  แผนผังการส่งตรวจก่อนเข้าเล่ม ⇒ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม/เอกสารเกี่ยวกับทุนภายใน

กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย
 1. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ⇒ดาวน์โหลด
 2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ⇒ดาวน์โหลด
 3. แผนยุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยื่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ⇒ดาวน์โหลด
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557-2561  ⇒ดาวน์โหลด
 5. ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562⇒ดาวน์โหลด

  1) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 อาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 ⇒ดาวน์โหลด
  2) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 บุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562 ⇒ดาวน์โหลด
  3) แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 สำหรับนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ⇒ดาวน์โหลด
  หมายเหตุ: ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน แบบ ว.-1 ทั้งสิ้น 3 ชุด

 6. แบบปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างฯข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ⇒ ดาวน์โหลด
 7. หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย ⇒ ดาวน์โหลด
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า ⇒ ดาวน์โหลด
 9. แบบขอขยายเวลา เกิน 6 เดือน ⇒ ดาวน์โหลด
 10. แบบขอขยายเวลา ไม่เกิน 3หรือ6 เดือน ⇒ ดาวน์โหลด
 11. เอกสารเบิกเงินงวดที่ 1 ⇒ ดาวน์โหลด
 12. เอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 ⇒ ดาวน์โหลด
 13. เอกสารเบิกเงินงวดที่ 3 ⇒ ดาวน์โหลด
 14. เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์ ⇒ ดาวน์โหลด

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 1. คู่มือการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ⇒ดาวน์โหลด
 2. คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยภายใน ⇒ ดาวน์โหลด
 3. คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ⇒ดาวน์โหลด
 4. คู่มือทำเล่มสำหรับนักวิจัยสำหรับนิสิต-นักศึกษา ⇒ดาวน์โหลด
 5. คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย ⇒ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุนภายใน

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 3. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ⇒ดาวน์โหลด
 4. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) ⇒ดาวน์โหลด
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ⇒ดาวน์โหลด
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เกี่ยวข้องทุนภายใน

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย ⇒ดาวน์โหลด
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม) ⇒ดาวน์โหลด