ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ : ทรัพย์สินทางปัญญา

  • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
  • ประกาศฯ เกณฑ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

    • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด
    • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด   คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด
    • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
    • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด