มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 => ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก

บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– โครงการละ 8,000 บาท

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– โครงการละ 2,500 บาท สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา

– โครงการละ 800 บาทสำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าบันฑิตศึกษา

กรณี ต่ออายุการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– โครงการละ 2,000 บาท

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

โครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์มและองค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เครื่องมือวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

โครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์มและองค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เครื่องมือวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์

โทร. 02-4737000 ต่อ 1603 หรือ 084-682-3878 ผู้รับผิดชอบ: คุณมนัญชยา ประทุม