ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินโดยมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2562 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พ.ศ. 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ไ้ด้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุน(แผ่นดิน 59) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ไ้ด้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2559⇒ดาวน์โหลด