คำสั่ง/ระเบียบต่างๆ

ทุนวิจัยภายนอก

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุสำหรับทุนโครงการท้าทายไทย (ปีที่2) ดาวน์โหลด

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับ ข้อเสนอโครงการโครงการท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนอง นโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อ ยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ดาวน์โหลด

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับ ข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนอง นโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวารแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่  ดาวน์โหลด

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)  ⇒ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาาการ

เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)  ⇒ดาวน์โหลด

 • โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดาวน์โหลด

 • คู่มือการขอรับทุนวิจัย ประเภทงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ⇒ดาวน์โหลด

 • คู่มือการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ⇒ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์ ผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุน(แผ่นดิน 59) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ⇒ดาวน์โหลด

 

ทุนวิจัยภายใน

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใน รอบที่ 1

 

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใน รอบที่ 2

นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในรอบที่ 2 ต้องดำเนินการตาม(โดยใช้เกณฑ์)ดังนี้

 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  ⇒ดาวน์โหลด

 • ประกาศหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙   ⇒ดาวน์โหลด

 • คู่มือทำเล่มวิจัย

  • คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ⇒ดาวน์โหลด
  • คู่มือทำเล่มสำหรับนักวิจัยสำหรับนิสิต-นักศึกษา  ⇒ดาวน์โหลด
 • คู่มือการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ⇒ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์ ผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (ทุนใน59) ⇒ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559  ⇒ดาวน์โหลด

 • ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  ⇒ดาวน์โหลด

 

ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

 • Scopus Journal Search

 • แบบฟอร์ม/ แบบบันทึกข้อความ การขออนุมัติทุนสนับสนุนต่างๆ

  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ⇒ดาวน์โหลด
  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  ⇒ดาวน์โหลด
  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ. ⇒ดาวน์โหลด
  • แบบขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  ⇒ดาวน์โหลด word.        ดาวน์โหลด pdf.
   • หมายเหตุ: ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน แบบ ว.-1 ทั้งสิ้น 5 ชุด
 • แผนผังการขออนุมัติค่าตอบแทนต่างฯ

  • แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนบทความ  ⇒ดาวน์โหลด
  • แผนผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยวาจา ⇒ดาวน์โหลด

 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2558 ⇒ ดาวน์โหลด

 

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย

  • นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ⇒ดาวน์โหลด
  • กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 – 2561 ⇒ดาวน์โหลด
  • ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2557 – 2561 ⇒ดาวน์โหลด
  • (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ⇒ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการพิจารณา/การออกประกาศ  ⇒ดาวน์โหลด

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย  ⇒ดาวน์โหลด

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม)  ⇒ดาวน์โหลด

 • คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย  ⇒ดาวน์โหลด

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด

 • ประกาศฯ เกณฑ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด   คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด

 

เอกสารประกอบโครงการ

 • โครงการการจัดทำโครงร่างมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ⇒ดาวน์โหลด

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ⇒ดาวน์โหลด