แบบฟอร์มสำหรับทุนภายนอก

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคู่มือขอทุน วช. ปี 63

- คู่มือแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

- แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ดาวน์โหลด
- แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
- มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด