โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ

และบริหารจัดการทุนภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

และบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

อาจารย์พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

งานบริหาร งานทั่วไป

นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวนัชมา ซ่งเป็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวัลย์ ทันชม (หนิง)

นักวิจัย ปฏิบัติการ

ประสานงานด้านงานวิจัย

จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ (เตย)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ประสานงานด้านงานวิจัย

จากทุนภายในมหาวิทยาลัย

นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (มิ)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ประสานงานด้านค่าตอบแทนการเผยแพร่

บทความวิจัย และการตีพิมพ์บทความ

ลงในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายมนัญชยา ประทุม (แนน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ประสานงานด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

และการวิจัยในมนุษย์

นายสมิทธ์ เฮงชัยโย (ไอซ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ท้าทายไทย ปี 2)

นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร (เพ็ญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวอรพลิน พุทธประมวล Editer

นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 (3 ม.ค. 62 - 5 เม.ย. 62)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา