ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ

ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ไ้ด้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562=> ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ => ดาวน์โหลด Word

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความ  ⇒ดาวน์โหลด

 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 => ดาวน์โหลด
2. แบบบันทึกข้อความขออนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ. => ดาวน์โหลด WORD PDF
3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒ดาวน์โหลด

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=>  ดาวน์โหลด
2.แบบบันทึกข้อความขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. => ดาวน์โหลด Word PDF
3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒ดาวน์โหลด

 

หมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒ดาวน์โหลด pdf
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒ดาวน์โหลด pdf