แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน/ลงทะเบียน การเผยแพร่ผลงาน

แบบฟอร์ม/ แบบบันทึกข้อความ การขออนุมัติทุนสนับสนุนต่างๆ

  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ⇒ดาวน์โหลด

  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  ⇒ดาวน์โหลด

  • แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ. ⇒ดาวน์โหลด

  • แบบขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  ⇒ดาวน์โหลด word.        ดาวน์โหลด pdf.

  • หมายเหตุ: ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน แบบ ว.-1 ทั้งสิ้น 5 ชุด

แผนผังการขออนุมัติค่าตอบแทนต่างฯ

  • แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนบทความ  ⇒ดาวน์โหลด

  • แผนผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยวาจา ⇒ดาวน์โหลด