ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ

คู่มือขอรับค่าตอบแทนบทความ

ดาวน์โหลด : คู่มือขอรับค่าตอบแทนบทความPDF

การขอค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ไ้ด้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562=> PDF

2. แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ => PDF Word

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความ  ⇒ดาวน์โหลด

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 => PDF
2. แบบบันทึกข้อความขออนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ. => ดาวน์โหลด WORD PDF

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒ดาวน์โหลด

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=>  PDF
2. แบบบันทึกข้อความขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. => ดาวน์โหลด Word PDF

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒ดาวน์โหลด

 

 

หมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒PDF

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒PDF