เอกสารประกอบ

" ABC : Area Based Collaborative Research for Development สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) "

" การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านสวนทรายทอง
จ.สมุทรสงคราม

21-23 กรกฎาคม 2560 "

" การคัดเลือกประเด็น
และการตั้งโจทย์
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
ในการทำงานวิจัย
เชิงพื้นที่ (ABC) "

" ข้อมูลพื้นที่
จ.สมุทรสงคราม "

ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน


ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน


รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560