ทุนวิจัยภายใน
  • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยแบบ ว.1
  • ขั้นตอนการขอทุนภายใน
  • ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย/บทความ
  • ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการของฝ่ายวิชาการปี 2560
  • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยแบบ ว-1ด
  • ประกาศทุนวิจัยภายนอก
  • ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
    เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1