ทุนวิจัยภายใน
 • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยแบบ ว.1
 • ขั้นตอนการขอทุนภายใน
 • ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย/บทความ
 • ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  ทุนวิจัยภายนอก
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการของฝ่ายวิชาการปี 2560
 • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยแบบ ว-1ด
 • ประกาศทุนวิจัยภายนอก
 • ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1