แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(งบ วช. ปกติ ปี 62) เจ้าภาพโดย วช. และ สวทน.

 

แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (งบ วช. ปกติ ปี 62) เจ้าภาพโดย วช. และ สวทน.

 
     
 1. ตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณ ตามที่หน่วยงานเจ้าภาพที่ให้ทุน กำหนด คือ
  1. หน่วยงานกำหนดโครงการเทียบเท่าผลผลิตของหน่วยงาน (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
  2. หน่วยงานกำหนดและจัดทำแผนบูรณาการ กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS จากนั้นจะได้รับ รหัสแผนบูรณาการ (OTP)
  3. แจ้งรหัส OTP ไปยังนักวิจัยเพื่อจัดทำโครงการเข้าสู่ระบบ NRMS (นักวิจัยไม่มีรหัส จะไม่สามารถกรอกเข้าระบบได้)
  4. นักวิจัยจัดทำข้อเสนอ (โครงการเดี่ยว/ชุดโครงการ และโครงการย่อย) ภายใต้แผนบูรณาการ ที่หน่วยงานกำหนด และส่งลงระบบ NRMS
  5. หน่วยงานรวบรวมคำขอโครงการภายใต้ แผนบูรณาการ และดำเนินการตามที่กำหนด
 2. รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
  1. หน่วยงานเจ้าภาพที่ให้ทุน ไม่รับพิจารณาโครงการหากไม่เป็นไปตามนี้
   1. ส่งแผนบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกเป้าหมาย 1-3 เป้าหมาย เลือก ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 ประเด็น และ เลือกแผนงาน 61 แผน และ
   2. ในแต่ละแผนบูรณาการ ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 โครงการเดี่ยวหรือโครงการชุด
  2. ให้นักวิจัยเป็นผู้กำหนด ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ จากหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้กลุ่มแผน ซึ่งมีความรับผิดชอบในการติดตามการดำเนินงาน ผลผลิตให้เป็นไปตามตัวชี้ที่วัดตามแผน และจัดทำรายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานเจ้าภาพให้ทุน
  3. แผนงาน 1 แผนมีหลายแผนบูรณาการได้ ชึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
  4. แนวโน้มการให้ทุน คือ ผ่าน/ไม่ผ่านทั้งแผนบูรณาการ อาจพิจารณาโครงการย่อยเป็นรายกรณีบ้าง
  5. หากได้ทุนสนับสนุนแล้ว ไม่สามารถทำได้ตามตัวชี้วัดตามเป้า ดังที่เขียนไว้ในแผนบูรณาการ มีผลต่อการขอทุนในปีงบประมาณถัดไป
  6. จุดมุ่งหมายที่ หน่วยงานเจ้าภาพให้ทุน ต้องการคือ แผนบูรณาการ ที่บูรณาการงานวิจัย จนให้ได้ตามตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ และมีแนวทางตามตัวชี้วัดแนวทางอย่างชัดเจน มีผลกระทบ เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะใน เป้าหมายที่ 1 และ 2 หากเป็นโครงการที่ไม่สามารถทำได้ ควรเลือกเป้าหมายที่ 3 ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ระดับชาติ นานาชาติ หรือจดสิทธิบัตร
  7. นักวิจัยผู้ร่วมโครงการทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS ด้วยตนเอง
หมายเหตุ 1 :เรียนปรึกษานักวิจัยทุกท่าน
  1. เนื่องจากแนวโน้มจำนวนโครงการที่ขอทุน วช ตั้งแต่ ปี 60-61 คือส่ง 30 โครงการ กระจายตาม 61 แผนงาน ดังนั้นหาก สถาบันวิจัยและพัฒนา เขียนแผนบูรณาการ ข้อ 1.1 ตามแผนงาน (1 แผนงาน มีอย่างน้อย 3 โครงการ) โดยไม่ทราบว่านักวิจัยเขียนโครงการใด จะไม่สามารถได้ทำ
  2. จึงขอให้ นักวิจัยที่สามารถ รวบรวมอย่างน้อย 3 โครงการ และเขียนแผนบูรณาการ ส่งมายังสถาบันวิจัย ภายในวันที่ 2 ตุลาคม เพื่อให้ทางสถาบัน ขอรหัส OTP มาให้นักวิจัยกรอกข้อมูลลง NRMS ดังข้อ 1.2 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม
  3. นักวิจัยที่ไม่สามารถรวมรวมได้ 3 โครงการให้ส่งโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 ก.ย. 60 เวลา 12.00 น.เพื่อจัดทำ workshop ให้นักวิจัยเขียนแผนบูรณาการ (ในกรณีที่ สามารถรวม 3 โครงการ ได้ต่อ 1 แผนบูรณาการ) ภายในวันที่ 27 ก.ย. 60 จากนั้นกรอกเข้าระบบ NRMS ในวันที่ 4 ตุลาคม 60 เพื่อให้ทางสถาบัน ขอรหัส OTP มาให้นักวิจัยกรอกข้อมูลลง NRMS ดังข้อ 1.2

 หมายเหตุ 2 : เอกสารนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ ประกอบด้วย

1. แผนบูรณาการ และโครงการที่อยู่ภายใต้แผน 1 ชุด ทำบันทึกผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
2. ซีดี ข้อมูลทั้งหมด 1 แผ่น โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้อง สแกนลายเซ็นหัวหน้าโครงการทุกโครงการ

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

 

เครือข่ายวิจัย อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดเปิดรับใน 2 ประเด็นดังนี้

 • 1.โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (รัฐร่วม)

 • 2.โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (ฐานราก)

หมายเหตุ: นักวิจัยที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารประ ดังนี้ (Link เว็บไซต์ เครือข่ายอุดมศึกษา)


ส่งข้อเสนอโครงการพร้อมบันทึกข้อความผ่านคณะ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในวันที่ 25 กันยายน 2560