ทุนวิจัยภายใน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
  นายกสภามหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
  อธิการบดี

   
   

  งานบริหารงานทั่วไป

   


  นางสาวนัชมา ซ่งเป็ก
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  นางสาวเบญจวัลย์ ทันชม
  นักวิจัย ปฏิบัติการ
  นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
  นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
  นางสาวนวรรณ สืบสายลา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
   
     
   
    นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
  นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ