กราฟแสดงโครงการ จำแนก ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562

กราฟแสดงโครงการ จำแนก ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่มา : ประมวลผลโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา, เมษายน 2563
แหล่งข้อมูล :

1. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในที่ได้รับการอนุมัติ แยกตาม Program 1-16 (ภายใต้ 4 Platform) ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563
รวมทั้งสิ้น 91 โครงการ ทุนวิจัย 11,043,090.00 บาท
รวมรวมข้อมูลจาก : น.ส.ธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ เจ้าหน้าที่ดูแลทุนภายใน

2. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ แยกตาม Program 1-16 (ภายใต้ 4 Platform) ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563
รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ ทุนวิจัย 22,166,102.00 บาท

    รวมรวมข้อมูลจาก : น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม เจ้าหน้าที่ดูแลทุนภายนอก

3. สืบค้นข้อมูลจากรระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบทความ BRMS