กราฟ

กราฟแสดงโครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2557

ที่มา : ประมวลผลโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา, เมษายน 2563
แหล่งข้อมูล :

รวมโครงการวิจัย ที่เสนอขอแหล่งทุนภายนอกจำนวน โครงการ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 0 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 12 โครงการ (บุคลากร 1 โครงการ จำนวนเงิน 100,000 บาท)

รวมจำนวนเงินทุนวิจัย ที่เสนอขอแหล่งทุนภายนอกจำนวน 0 บาท * ไม่มีข้อมูล
รวมจำนวนเงินทุนวิจัย ทั่บการอนุมัติทุนภายนอกจำนวน 2,670,000 บาท

สืบค้นข้อมูลจากรระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบทความ BRMS