สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนแผนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนแผนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการทำงานระยะต่อไป


ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคต่อแหล่งทุน (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) และแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินแผนงานวิจัยงานในปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้

ในส่วนของกิจกรรมในวันที่ 2 คณะนักวิจัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ทะเลบัวแดง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคนในชุมชนบ้านเดียมเป็นอย่างดี และได้มีการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงฯ โดยทีมวิจัยอีสานตอนบน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ประจำปีงบประมาณ 2562