การบริการวิชาการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

การบริการวิชาการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

        การบริการวิชาการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน การวิจัยการตลาด การประเมินโครงการ การประเมินความพึงพอใจ มีการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมาะกับโครงการในรูปแบบต่างๆ โดยยึดตามระเบียบวิธีวิจัย