การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” ONLINE CONFERENCE

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2022/