การประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 2563

หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://conference.nida.ac.th/conference63/

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี 2563

“นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
(Innovation of development administration
for overcoming the national crisis)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ลงทะเบียนได้ที่ : http://conference.nida.ac.th

หมดเขตรับลงทะเบียน : วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563