24 พฤษภาคม 2562 : การประชุมเพื่อปรึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ (BRMS)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 6 มบส. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ (BRMS) โดยมี ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และน.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านบทความ ด้วยระบบบทความ (BRMS) ประชุมร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะ วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดให้บริการแก่ นักวิจัย ที่ประสงค์จะขอเบิกค่าตอบแทนผลงานวิชาการ และค่าใช้จ่ายการไปนำเสนอผลงานผ่านระบบ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเบิก ล่าสุด! ได้ที่ (https://research.bsru.ac.th) หรือหน้าระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) ตามประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการเบิกที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม ส่งบันทึกผ่านคณะ และส่งเอกสารแนบผ่านระบบ BRMS รองคณบดีฝ่ายวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาการขอเบิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้นักวิจัย สามารถ login ผ่านระบบและไปที่ เมนู นักวิจัย > ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ > เลือกรายการที่ต้องการเบิก
1. การขอเบิกค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงาน
2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 1600 หรือ อีเมล์ [email protected]