การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(สถิติการรับบริการผ่านช่องทาง Line OA ของงานทุนภายใน ระหว่างเดือน กันยายน 2565-กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ