สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูล TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ประธานการประชุมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” (The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ร่วมพิจารณาการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566