ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

Terms of Reference : TOR ดาวน์โหลด เอกสารขอบเขตงาน และแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

https://link.bsru.ac.th/2ga

———————————–

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำองค์ความรู้จากกงานวิจัยและนวัตกรรม มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยได้พิจารณาพร้อมกับองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยได้พิจารณาพร้อมกับองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพร้อมต่อการสนับสนุน กระบวนการวิศวกรสังคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการในปัจจุบันเป็นกลไกสำคัญ ในการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา วช. จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วิศวกรสังคมที่ผ่านกระบวนการพัฒนานำความรู้ต่างๆ มาร่วมดำเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ (Area based)

ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำข้อเสนอโครงการตามขอบเขตงานโครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการตามระบบบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

#กรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่