ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย ในงานThe International Conference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Subregion (ICGMS 2024)

The InternationalConference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Subregion (ICGMS 2024)

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาในคณะสหวิทยาการ กับชาวไทยและชาวต่างประเทศและสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กลุ่มในการนำเสนอผลงานวิจัยคือ

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
  2. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (Social Sciences and Education)
  3. กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียนเชิญของคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย

และบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมและส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมี Keynote Speaker คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม และ Special Talk คือ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ https://is.kku.acth/CGMS/public/ ทั้งนี้หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์ธนัญชัย ดาศรี โทรศัพท์ 0 892 771 620 Email : [email protected] สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2567

 189 total views,  3 views today