ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก วช. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 
ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยทำบันทึกข้อความส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำกัดผู้อบรมไม่เกิน 7 ท่าน