ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน รับฟังเทปบันทึกการประชุมรับฟังการชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัยและกรอบการวิจัยฯ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน รับฟังเทปบันทึกการประชุมรับฟังการชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัยและกรอบการวิจัยฯ

เทปบันทึกการประชุมรับฟังการชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัยและกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2566 และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่ https://bit.ly/2XZIHab