ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ล่าสุด


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด ทุนวิจัย การประชุมวิชาการ ตีพิมพ์ผลงาน อบรม/สัมนา อื่นๆ
ข่าวทั้งหมด
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาอ่านทั้งหมด

ทุนวิจัยอ่านทั้งหมด

การประชุมวิชาการ


อ่านทั้งหมด

ตีพิมพ์ผลงานอ่านทั้งหมด

อบรม/สัมนาอ่านทั้งหมด

อื่นๆ


อ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมด

ข่าว สวพ.


ข่าวกิจกรรม สวพ.

ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สวพ. ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก ทุนเผยแพร่ผลงาน วารสารสถาบันวิจัยฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญา
ข่าวทั้งหมด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 1/2565


Read More »อ่านทั้งหมด

กิจกรรม สวพ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 1/2565


Read More »


6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU)


Read More »อ่านทั้งหมด

ทุนวิจัยภายในอ่านทั้งหมด

ทุนวิจัยภายนอก


อ่านทั้งหมด

ทุนเผยแพร่ผลงานอ่านทั้งหมด

วารสารสถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 1/2565


Read More »อ่านทั้งหมด

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU)


Read More »อ่านทั้งหมด

ทรัพย์สินทางปัญญา


อ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมด