มบส. รายงานความก้าวหน้าระยะ 8 เดือน โครงการวิจัย “ธัชภูมิ ปี 66” ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ บพท.

มบส. รายงานความก้าวหน้าระยะ 8 เดือน โครงการวิจัย “ธัชภูมิ ปี 66” ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ บพท.

วันที่ 19 มกราคม 2567 ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะ 8 เดือน ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สามศิลป์ สามศาสน์ ย่านกะดีจีน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พิจารณารายงานและให้ข้อเสนอแนะแก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 5.1 อาคาร 6 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 220 total views,  1 views today