คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งช่องทางการเข้าประชุม zoom แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้ง QR Code
และวิธีการในการเข้า อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์

(สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1)
📍ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
🕘เวลา 8.30 - 16.30 น.
🌐โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
💻Meeting ID: 941 1573 3864
🔑Passcode: 555666
📍ลิงก์เข้าร่วม: https://link.bsru.ac.th/rec_1
และ
(สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม รุ่นที่ 1)
📍ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
🕘เวลา 8.30 - 16.30 น.
🌐โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
💻Meeting ID: 972 0551 7200
🔑Passcode: 777888
📍ลิงก์เข้าร่วม: https://link.bsru.ac.th/rec_2

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะมอบระกาศนียบัตรเฉพาะผู้อบรมที่เข้าร่วมอบรมตามเวลา และผ่านการทดสอบก่อนและหลังเรียนตามที่คณะกรรมการกำหนด9 เมษายน 2565