คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์

📣คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์
(สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1)
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.
และ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์
(สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1)
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 รับจำนวนจำกัด 250 คน/กิจกรรม
ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาลงทะเบียนในรอบที่ตรงกับความต้องการของท่านเพียงรอบเดียวเท่านั้น
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://training.bsru.ac.th/register.php
สำหรับนักศึกษา ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/yVaeDSmAJUsTDNEo9