คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2562

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิชาการ A case study of a teaching and learning sequence for Newton’s third law of motion designed by a pre-service teacher Journal of Physics: Conference Series ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย A case study of a teaching and learning sequence for Newton’s third law of motion designed by a pre-service teacher Journal of Physics: Conference Series 1380(1),012102 ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย A causal model of factors affecting azimuth and altitude learning by smart phone in astronomy Journal of Physics: Conference Series 1380(1),012050 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย A causal model of factors affecting azimuth and altitude learning by smart phone in astronomy Journal of Physics: Conference Series No.1380 P.012050 ISSN 1742-6588 ISSN (Online) 1742-6596 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Investigating the Students’ Experimental Design Ability toward Guided Inquiry Based Learning in the Physics Laboratory Course The Turkish Online Journal of Educational Technology ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Monitoring and evaluation of internship 1 with PDCA quality cycle and coaching process on smartphone ACM International Conference Proceeding Series Part F148391, pp. 316-319 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Promoting in solving electric circuit problems via voltage tracking and division European Journal of Science and Mathematics Education ปีที่7 ฉบับที่4 เลขหน้า149-155 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ISSN:2301-251X, E-ISSN:2301-251X; ฐาน ERIC อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย The projectile tube experiment for improving high-school physics conceptual understanding Journal of Physics: Conference Series 1380(1),012105 ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Training science teachers in using guided inquiry-based learning to develop experimental design skills in laboratories Journal of Physics: Conference Series 1380(1),012070 ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Training science teachers in using guided inquiry-based learning to develop experimental design skills in laboratories Journal of Physics: Conference Series ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยรูปแบบ PDCA/The preparation before Learning Process for Students of General Science with PDCA Model การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การถ่ายภาพ: คม ชัด ลึก/Creating a Sense of Sharpness, Clarity, and Depth on Photograph ครุศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่2 เลขหน้า295-308 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-117X ศักดิ์คเรศ ประกอบผล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การประเมินการทดลองสอนในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA/Evaluation of Practicum with PDCA Quality Cycle ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/The Evaluation of Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of the Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University ชื่อวารสาร:Asian Administration and Management Review (AAMR) ปีที่2 ฉบับที่1 เลขหน้า214-225 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)2539-6331 ณัฐมน พันธุ์ชาตรี การบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยวิธี CIPP Model/The Evaluation of Bansomdejchao Rejabhat University’s Graduated Diploma Program in Teaching Professional with CIPP Model การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 ปราณีต ม่วงนวล กลุ่มวิชาชีพครู ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว/Blended Smart Classroom 4.0 Model using Collaborative Learning to Enhance Innovative Thinking skill for Undergraduate Students at Bansomdejchaopraya Rajadhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีที่13 ฉบับที่1 เลขหน้า63-74 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1905-9647 ISSN(online)1905-9647 ธัชกร สุวรรณจรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยวงจรคุณภาพ PDCA/Delvelopment of English Proficiency of General Science Student with PDCA Quality Cycle การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 ธนิดา สุจริตธรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี/Communities’s Participation of Using Moderate Class More Knowledge Policy in Pilot Schools in Thonburi District ครุศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่1 หน้า133-148 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN(paper)1906-117X พัชรา เดชโฮม การบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/Factor Analysis of Evolution on Bachelor of Education Program (Revised Curriculum 2555 B.E.) Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่1 หน้า63-74 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN(paper)1906-117X ณัฐมน พันธุ์ชาตรี การบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบประดิษฐ์จรวดกระดาษแรงดันต่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/A DESIGNMENT OF FOLDING PAPER ROCKET PRESSURE ON STUDENT LEARNING DEVELOPMENT OF HEARING IMPAIRMENT การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ คุณค่าของความเป็นครู/VALUE OF TEACHERS การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครัง้ ที่ 21 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ นวัตกรรมการจัดการฟาร์มกล้วยไม้เพื่อพัฒนาผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก/Innovation Farm Management of Dendrobium Orchid for Product Development according to Standard Export Requirements ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่19 ฉบับที่1 หน้า49-69 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-9980 กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา : การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2/ฺBehaviors Learning of Science Using by Active Learning, Case Study: Practicum 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 วิเชียร อินทรสมพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ พฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู/Behavior of Creating Instructional Media or Creative Products of Pre-service Teachers ครุศาสตร์สาร ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ กลุ่มวิชาชีพครู ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และ Coaching/Processes of Preparation Model and Opinion of Affected to Practicum 1 with PDCA Quality Cycle and Coaching การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 ณัฐมน พันธุ์ชาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย รูปแบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/Academic Counseling and Guidance Model for Students of General Science การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2562 อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ รูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบผสมผสาน 4.0 โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/Blended Smart Classroom 4.0 Model using Collaborative Learning to Enhance Innovative Thinking skill for Undergraduate Students at Bansomdejchaopraya Rajadhat University Veridian E-Journal Silpakorn University (Humanities, Social Science and Arts) ปีที่12 ฉบับที่4 หน้า1001-1020 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-3431 ISSN(online)1906-3431 ธัชกร สุวรรณจรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์