คณะครุศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การเรียนการสอน  

ครุศาสตร์

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 143,400.00 พฤศจิกายน
2 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์  

จิตวิทยา

81,700.00 พฤศจิกายน
3 อาจารย์นราธร  สายเส็ง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมองเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 พฤศจิกายน
4 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  บทความและบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม  

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 98,000.00 กุมภาพันธ์
5 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
6 ผศ.ดร.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 90,000.00 มีนาคม
7 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์  วิมุตติปัญญา การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 240,900.00 มีนาคม
8 อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา 50,000.00 มีนาคม
9 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม รูปสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 100,000.00 มีนาคม
10 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์ กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ขำประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย  กลุ่มงานดุริยางค์ไทย  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์วราภรณ์  ศรีอยุธย์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประถมศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
16 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ์ การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี การเรียนการสอน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์เด่นชัย  พันธ์เกตุ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์มือถือ(MWBI) เรื่องการออกแบบงานกราฟิกเสมือนจริง โดยการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,000.00 พฤษภาคม
18 อาจารย์กษิด์เดช  เนื่องจำนงค์ การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 มิถุนายน
19 อาจารย์แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู” การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
20 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตตปัญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 100,000.00 กันยายน
1,672,000.00