คณะครุศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 100,000.00
2 อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณของนิสิตรายวิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 70,000.00
3 อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 156,900.00
4 อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้คำปรึกษากลุ่ม การเรียนการสอน ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 149,100.00
5 อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
6 อาจารย์กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ การพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสาน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา 60,000.00
7 อาจารย์นงค์ณภัส  ปาแก้ว การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
อาจารย์อรพิมล  กิตติธีรโสภณ ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
8 อาจารย์การะเกด  หัตถกิจวิไล การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
อาจารย์วิเชียร  ทุวิลา ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 30,000.00
9 อาจารย์เนธิมา  สุวรรณวงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพื้นฐานศิลปศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
10 อาจารย์สิโรจน์  พวงบุบผา การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์  โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
11 อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ มายาภาพในความเหมือนจริง : การตีความจิตรกรรมด้วยภาษาภาพ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา 60,000.00
12 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
อาจารย์ศุนิสา  ทดลา ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 50,000.00
13 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อกำหนดพิกัดวัตถุท้องฟ้า (Azimuth, Altitude) วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100,000.00
14 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลองเอจายล์  คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 78,800.00
อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
อาจารย์วรานันท์  อิศรปรีดา ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9,850.00
15 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ การพัฒนาสื่อดิจิทัล  เรื่องเทคโนโลยีสีเขียว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 80,000.00
อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 10,000.00
16 อาจารย์กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18,000.00
อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี ครุศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา 18,000.00
17 อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50,000.00
18 อาจารย์ลักษณา  เกยุราพันธ์ รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึษา : อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 99,325.00
รวม 1,469,825.00