คณะครุศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ  การบริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 50,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 70,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 50,000.00 ตุลาคม
4 ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 50,000.00 ตุลาคม
5 ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 51,000.00 ตุลาคม
6 อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง  เรื่องพรีแคลคูลัส  สำหรับนิสิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 50,000.00 ตุลาคม
7 อาจารย์สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 40,000.00 ตุลาคม
8 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา การพัฒนาโมเดลการสอน  เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 เมษายน
9 อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎีประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม ครุศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา 60,000.00 เมษายน
10 อ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ำ การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 60,000.00 เมษายน
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล      เพชรเกลี้ยง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 60,000.00 เมษายน
13 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบคัดเลือก  บทความวิจัยและบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 60,000.00 เมษายน
14 อาจารย์วิกรม  ศุขธณี รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ พลศึกษา 60,000.00 เมษายน
15 อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ แบบจำลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธีการแบบกราฟ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 99,000.00 พฤษภาคม
16 นางสาวจรรยา  อัมภรัตน์ แนวทางการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ สถาบัน ครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และงานธุรการ 30,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 99,500.00 มิถุนายน
18 อาจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู 115,200.00 มิถุนายน
19 อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ในมันฝรั่ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 100,000.00 มิถุนายน
20 ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์      (ชุดโครงการ) การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 130,000.00 มิถุนายน
21 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิคโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเรียนการสอน ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 60,000.00 กรกฎาคม
22 อาจารย์นิธิวดี  เพ็งใย การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 60,000.00 กรกฎาคม
23 อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีศึกษา : วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ การเรียนการสอน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 60,000.00 กรกฎาคม
24 อาจารย์ศิริกาญจนา  ใบคำ การพัฒนากลยุทธ์การเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้หลายแหล่งข้อมูล การเรียนการสอน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 36,000.00 กรกฎาคม
25 อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจริญ การศึกษาภูมิศาสตร์จากภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน/เชิงพื้นที่ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00 กรกฎาคม
26 อาจารย์จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา 60,000.00 กรกฎาคม
27 อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักศึกษาชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 60,000.00 กรกฎาคม
28 รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2556 การเรียนการสอน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 54,000.00 กรกฎาคม
29 อาจารย์ภาณุ  กุศลวงศ์ หลักสูตรกีฬาเทควันโด  ระยะสั้น การเรียนการสอน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 110,000.00 กรกฎาคม
1,914,700.00