คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1  

ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์  ชุด  ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
2 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี ความสัมพันธ์ของจิตสำนึกความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00
3 อาจารย์ชุลีวรรณ  ไหลเจริญ แนวทางการพัฒนาการเขียนภาษาเกาหลีในระดับเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา  สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00
4 อาจารย์ทัศนี  ทองสมบุญ การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย  สำหรับผู้เรียนชาวจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
5 อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ การพัฒนารายวิชาวัฒนะธรรมอาเซียนกับการออกแบบ  สำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 60,000.00
6 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก ภาพลักษณ์ของตัวละครชายและตัวละครหญิงที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านเขมร สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 45,000.00
7 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล มาตรการควบคุมราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์  โดยทางสื่อสังคมออนไลน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 95,000.00
8 ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์ แนวทางการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 296,010.00
9 อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00
10 อาจารย์ ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์มหาเทวะรณสุบรรณ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00
11 อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ แนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 100,000.00
12 ผศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช การศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00
13 อาจารย์สหภัส  อินทรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กับมรดกทางสร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียง 100,000.00
14 อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน ฉันรักในหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 85,000.00
15 อาจารย์ ทักษิณา สุขพัทธี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 299,149.00
16 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล การศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 5,000.00
รวม 1,545,159.00