คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิชาการ Developing and Equipping Effective English Communication Skills for Non-Native English Students:Creating and Nurturing English Speaking Environments วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สายฝน ทรงเสี่ยงไชย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Modeling bilingual and multilingual lexicon and the role of interlanguage transfer International Journal of Applied and Physical Sciences พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กลวิธีการเร้าอารมณ์สะเทือนใจในเหตุการณ์สวรรคตจากเรื่องเล่าในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร/Deeply Moved and Emotional Arousing Techniques in the Decease Event from Narrative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Great วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อัควิทย์ เรืองรอง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การกระตุ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้นของคลังคำพหุภาษาในผู้พูดพหุภาษา/THE NON-LINEAR ACTIVATION OF MULTILINGUAL LEXICON IN MULTILINGUAL SPEAKERS The 6th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference (RUNIRAC VI) c พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การทดสอบสตรูปและแบบทดสอบการเตรียมการรับรู้: วิธีการเชิงทดลอง 2 วิธีเพื่อศึกษารูปแสดงและ การประมวลผลทางภาษา/STROOP AND PRIMING TASKS: TWO EXPERIMENTAL WAYS TO INVESTIGATE LANGUAGE REPRESENTATION AND PROCESSING The 6th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference (RUNIRAC VI) c พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การนำเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน/News Coverage of Republic of Singapore in Thai Daily Newspapers วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การบริหารจัดการแสดงนาฏยศิลป์ กรณีศึกษา: โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครั้งที่ 6/Management of Dance Performances Case Study: Project 6th Show Case วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาปรากฏการณ์ด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรม/A Phenomenological Study on Organizational Values of The Staffs at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through The Lens of Cultural Dimensions วารสารครุศาสตร์สาร เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสมรรถนะบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระหว่าง พ.ศ. 2552-2562/A Survey on Local Administrative Organizations Personnel Competencies Management Knowledge in Thai-Journal Citation Index Centre Database Between 2009 – 2019 การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National and International Conference “New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ ในยุคออนไลน์” New Normal: The Research for New Social in the Online Era 27 -28 มิถุนายน 2563 ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรม/Intercultural Communication on Organisational Values at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through the Lens of Cultural Dimensions วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์การสมัยใหม่/Performance Appraisal Guideline for Modern Organizational Success วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จากบทเพลงแสดงความอาลัย การสวรรคต/The Representative Image of His Majesty King Bhumipol Adulyadej the Great from Condolences Songs on His Passing Away วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อภิวัฒน์ สุธรรมดี สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ภาพลักษณ์และบทบาทผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2557–2561/Image and Role of Women in Thai Country Song from2014 to2018 วารสารสารสนเทศ สมบัติ สมศรีพลอย สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ รูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิตและสัดส่วนกับนาฏยศิลป์/GEOMETRIC FORM AND PROPORTION WITH DANCE วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป์ ดาวน์โหลดไฟล์