คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน สาขา
บทความวิชาการ “ชีวิตอัศจรรย์ของเบนจามิน บัตตัน” บทเรียนจากความเจ็บป่วยสู่ความตาย โรควัยชราในเด็กและโรคฟาร์ซินโดรม กับหลักการมรณานุสติ (การระลึกถึงความตาย) The Film “The Curious Case of Benjamin Button” Lessons from Illness to Death the Progeria and Fahr Syndrome with the Principles Meditation on Death (Morananusati) วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พัชนี แสนไชย สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Discovery in Five Fundamental Angles at the subatomic level Plus a Three-Dimensional Body PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology ปรเมสฐ์ บุญศรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Discovery in Time As a Vector Plus Polarity of Gravitational Force PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (PJAEE) ปรเมสฐ์ บุญศรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Relationship Marketing and Perception Service Quality Model of Business Operator of Homestays in Samut Sakhon Province of Thailand REVISTA ARGENTINA DE CLINICA PSICOLOGICA ชัยวิชญ์ ม่วงหมี การประกอบการธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ The Innovative Entrepreneurs of Processed Agricultural Products (PAPs) Prototyping in Thailand TEST Engineering & Management (Scopus Journals) ชัยวิชญ์ ม่วงหมี การประกอบการธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Tourist Destination Loyalty Model for Homestays Entrepreneurs in Samut Sakhon Province TEST Engineering & Management (Scopus Journals) ชัยวิชญ์ ม่วงหมี การประกอบการธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กลยุทธ์การบริหารองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19 ORGANIZATION MANAGEMENT STRATEGY THROUGH COVID-19 CRISIS การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 นงนุช อุณอนันต์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบภายในยุค4.0 Transformation in Internal Audit 4.0 วราสารวิชาชีพบัญชี วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนารายการสนทนาข่าวทางโทรทัศน์เพื่อการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงลึก The Development Approaches of Infotainment Television Shows to Present In-depth News วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ สาขาการสื่อสารมวลชน ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้ากระเป๋าผ้าลายดาวล้อมเดือน กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร THE DEVELOPMENT OF A PACKAGE AND BAND IMAGE BUILDING DAO LOM DUEN CLOTH BAG OF THE SATRI CHET RIO WOMEN GROUP BAN PAEO DISRRICT SAMUT SAKHON การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ การประกอบการธุรกิจ ดาวน์โหลดไฟล์