คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางซื่อด้วยระบบขนส่ง สาธารณะ วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 13,720.00
2  

อาจารย์ ดร.สุดถนอม  ตันเจริญ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 60,000.00
3 อาจารย์วัศยา  หวังพลายเจริญสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  กรณีศึกษา  กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60,000.00
4 อาจารย์กรกช  วนกรกุล ศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฏีสองปัจัยของเฮอร์ซเบิร์กของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 60,000.00
5 อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์ การบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 60,000.00
ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 40,000.00
6 ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ ภาพตัวแทนของวัยรุ่นไทยในละครชุดโทรทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 74,000.00
7 อาจารย์พิเชฐ  วงษ์จ้อย กระบวนการสร้างสรรค์นิยายภาพดิจิทัลเพื่อสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ การภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 100,000.00
8 อาจารย์วรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลี หยาน ความรู้การวางแผนภาษีอากร  เพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 60,000.00
9 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 100,000.00
รวม 627,720.00