คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทย์ทั่วไป

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์วิชชุมา  เตชะสิริวิชัย การพัฒนาตำรับข้าวตูเสริมงาขี้ม้อน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 60,000.00
2 อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 40,000.00
ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
อ.ธีรวิทย์  อัศวศิลปกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
อ.อมรรัตน์  คำบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
3 อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 54,000.00
4 อาจารย์กุหลาบ สิทธิสวนจิก การประยุกต์ใช้สารเคลือบบริโภคได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36,000.00
อาจารย์ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24,000.00
5 ผศ.ดร.ประไพ  ศรีดามา การพยากรณ์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์โดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการวิเคราะห์เชิงพลวัต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 89,500.00
6 อาจารย์ญาณิศา  ตันติปาลกุล การศึกษาสารตกตะกอนที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา  การประปานครหลวง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุสาหกรรม 145,000.00
7 อาจารย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปะกุล การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแขนกลด้วยคำสั่งเสียงสำหรับการช่วยจับ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00
8 อาจารย์ทิพรักษ์  วงษาดี การผลิตซอร์เบทมะม่วงเสริมโพรไบโอติก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 49,000.00
อาจารย์นวพร  หงส์พันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,000.00
9 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กรณีศึกษา ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์” วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 50,000.00
อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 15,000.00
อาจารย์ธีรวิทย์  อัศวศิลปะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00
อาจารย์อมรรัตน์  คำบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 15,000.00
10 อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง การปรับปรุงกระบวนการการผลิต  โดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต  กรณีศึกษา : โรงงานผลิต Mechanical  Coupling วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42,000.00
อาจารย์ภาษิต  ทินนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000.00
11 อาจารย์นทวีร์  ไชยจำ ระบบโซล่าเซลล์ติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้โมดูลวัดความเข้มแสง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 42,000.00
อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 18,000.00
12 อาจารย์ภาษิต  ทินนาม การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตรองเท้ากีฬา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42,000.00
อาจารย์ปิยะ  รนต์ละออง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000.00
13 อาจารย์รัตนสุดา  สุภดนัยสร การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 60,000.00
อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30,000.00
14 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายของระบบสารสนเทศ WEpMet สำหรับการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม RMC 2012 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 60,000.00
อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 20,000.00
อาจารย์อมรรัตน์  คำบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 20,000.00
15 อาจารย์ธีรพัฒน์   จันษร การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50,000.00
16 อาจารย์เกษม  ตริตระการ ระบบบริหารจัดการภาระงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 120,000.00
อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,000.00
17 ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงเชื้อเพลิงที่กำหนดจังหวะการฉีดของไบโอดีเซล (เมเทิลเอสเทอร์) กับองค์ประกอบทางเคมีจากตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม 178,800.00
อาจารย์รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลขีววิทยา 59,600.00
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 59,600.00
รวม 1,646,500.00