คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มสุขภาพ

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์ภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 24,000.00
อาจารย์จุฑารัตน์  พิมสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
อาจารย์เนตรดาว  จิตโสภากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 9,000.00
อาจารย์ศศิธร  สกุลกิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 18,000.00
2 รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา การเตรียมตำรับยาม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น Murdannia lorifromis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 27,000.00
ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 12,000.00
อาจารย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 6,000.00
อาจารย์สุชาดา  มานอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 6,000.00
3 อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์ การวิจัยปฏิบัติการในการขจัดความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
อ.จตุพร  พนัสโณทัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 15,000.00
อ.พิชญาภา  อินทร์พรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 15,000.00
4 อาจารย์พิชญาภา  อินทร์พรหม การศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคลื่อนไหวและความโค้งของหลังส่วนล่างในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 65,000.00
อาจารย์พิชญาภา  อัตตโนรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
5 อาจารย์พิชญาภา  อินทร์พรหม มาตรการควบคุมราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม สำหรับปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ โดยทางสื่อสังคมออนไลน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 5,000.00
6 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย การพัฒนาตำรับยาสระผมสมุนไพรขจัดรังแค วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 20,000.00
อาจารย์สมบูรณ์  เจตลีลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 30,000.00
7 อาจารย์สุชาดา  มานอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดอมในรูปแบบ Sugar free จากสารสกัดใบกฤษณาที่ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 100,000.00
8 อาจารย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
อาจารย์ชารินันท์  แจงกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 40,000.00
อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 10,000.00
อาจารย์อาวุธ  หงษ์ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 10,000.00
รวม 561,000.00