คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มครุศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ
1 อาจารย์เกศริน  มีมล การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กจางผงหมึกเสียของเครื่องปริ้นเลเซอร์เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 76,000.00
ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ประยุกต์ 19,000.00
2 อาจารย์หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้ถ่านจากต้นเสม็ดขาว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
3 อาจารย์วาทินี  จันมี การดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟบลูด้วยถ่านจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00
4 อาจารย์สิรภพ  เทพพิทักษ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องสะเต็มศึกษา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24,000.00
5 อาจารย์ภาวนา  กังเตีย ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งสาหร่ายทะเล  บริเวณอ่าวบ้านเพ  จังหวัดระยอง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
6 อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในวงศ์พริกไทยในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคข้าว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00
7 อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 78,400.00
อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,800.00
8 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 79,200.00
ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 9,900.00
9 ผศ.ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับและการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริการด้านการศึกษาผ่านทางสมาร์ทโฟน (ซีซิส) ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 116,000.00
อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี) 14,500.00
รวม 701,000.00