คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2562

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิจัย A powerful in vivo alternative model in scientific research: Galleria mellonella Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 66(1), pp. 31-55 พจมาน ผู้มีสัตย์ เทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Candida xylosifermentans sp. nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated in Thailand International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2019) วันที่ 5 June 2019 ISSN.1466-5026 DOI: 10.1099/ijsem.0.003505 รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Comparative studies on picosecond-resolved fluorescence of D-amino acid oxidases from human with one from porcine kidney. Photoinduced electron transfer from aromatic amino acids to the excited flavin Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 198,111546 เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Comparative Study on the Mechanism of Photoinduced Electron Transfer from Tryptophan 168 to Excited Flavin in T169S and Wild-type Pyranose 2-Oxidase ACS Omega 4(1), pp. 593-605 เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Corrosion Inhibition and Adsorption Mechanism of Eugenol on Copper in HCl Medium ISSN.2070-2051, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2019, Vol. 55, No. 1, pp. 187–194. ? Pleiades Publishing, Ltd., 2019. อาทิตยา สามณฑา เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Cryopreservation of an endangered pharmaceutically important orchid, Cymbidium finlaysonianum Lindl. Using vitrification technique Acta Horticulturae 1234, pp. 125-132 สุนทรียา กาละวงศ์ เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Design and development of motion infographics in knowledge of fish releasing for elderly 3rd INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCE ON MEDIA STUDIES 2019 (3rd ICMS‘19) สถานที่ Bansomdejchaopraya Rajabaht University วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Design and test of DC motor drive system for agriculture electric vehicle Journal of Physics: Conference Series 1380(1),012155 พรชัย พรหฤทัย วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ From research to the community: Creation and evaluation of motion infographics media for knowledge transfer in environmental factors on cockle production of Ban Khlong Khon community,Samut Songkhram province 3rd International and nationna conference on meda studies 2019 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ MODIFIED ALMOST TYPE Z-CONTRACTION Thai Journal of Mathematics สมภพ แซ่ลี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Natural Colorant from black rice bran improves functional properties and consumer acceptability Pakistan journal of Nutrition ปีที่ 8 (2019) ฉบับที่ 6 ISSN 1680-5194 ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Natural Indicator for Acid-Base Titration from Thai Yellow Flower Extracts International Journal of Chemical Engineering and Applications ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เลข ISSN 2010-0221 นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Ohmic heating assisted extraction improves the concentrations of phytochemicals in rice bran oil and unsaponifiable matter International Food Research Journal 26(4), pp. 1389-1396 ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Optimization of Regressing Analysis Technique to Estimate the Number of Tourists in Popular provinces in Tourism of Thailand Lecture Notes in Electrical Engineering ประไพ ศรีดามา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Precipitation-Deposition of Visible-Light-Driven AgCl/Bi2WO6 Nanocomposites used for the Removal of Rhodamine B Journal of Electronic Materials 48(8), pp. 4789-4796 หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Research priorities for freshwater mussel conservation assessment Biological Conservation 231, pp. 77-87 สาธิต โกวิทวที เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Suppression of the pathogenicity of candida albicans by the quorum-sensing molecules farnesol and tryptophol Journal of General and Applied Microbiology 65(6), pp. 277-283 พจมาน ผู้มีสัตย์ เทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Synthesis and Characterization Ag Nanoparticles Supported on Bi2WO6 Nanoplates for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Synthesis and Characterization of AgCl/ZnO Nanocomposites for High Efficiency Photodegradation of Methylene Blue Russian Journal of Physical Chemistry A 93(2), pp. 319-323 หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย The Design and Development of Double-Axis Sun Tracking Solar Cells The SIBR 2019 Tokyo Conference on Ochanomizu เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (10-11 ม.ค. 2562)) นทวีร์ ไชยจำ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ The Design and Development of Shrimp Paste Packaging Case Study: Samut Sakhon Shrimp Paste Producer Cooperative การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 05/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 05/07/2562 จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย The effect of water temperature on the early-life development, growth and survival of the freshwater mussel Hyriopsis bialata Aquaculture 510, pp. 311-317 สาธิต โกวิทวที เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ The Effects of Graphic Design with Local Symbols on Processed Food Packaging การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย Visible-light-driven photocatalytic degradation of rhodamine B by Ag2CO3/Bi2WO6 nanocomposites International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research 7(6), pp. 684-688 หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก/The Thermoelectric Cooling Box ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ:การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “International and National Conference on Media Studies 2019” สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 04/10/2562-05/10/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 05/10/2562 กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การขยายพันธุ์มะละกอ (Carica papaya L.) สายพันธุ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ/Propagation of papaya (Carica papaya L.) CV. Holland in tissue culture แก่นเกษตร ปีที่47 ฉบับที่3 เลขหน้า459-466 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-0485 เพ็ญแข รุ่งเรือง เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย การคัดเลือกบาซิลลัสที่ผลิตแบคเทอริโอซินต้านเชื้อก่อโรคปลาจากอาหารหมักและการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคเทอริโอซิน/Screening of Bacteriocin-Producing Bacillus against Fish Pathogens from Fermented Foods and Preliminary Characterization of the Bacteriocin หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 2562 หน้า 1-13 เลข ISSN 1906-9790 ศิริพร ทิพย์สิงห์ จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมฟิวซาเรียม โซลานาย/Selection and Testing of Potential Antagonistic Molds for Control of Fusarium solani วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วนิดา ชื่นชัน ชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี/Project Based Learning for Integration Parallel Subject Course Work in Bachelor’s Degree Students วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ปีที่13 ฉบับที่2 เลขหน้า14-29 ประจำเดือนพฤศจิกายน-สิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1905-9647 ISSN(online)1905-9647 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้่นเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี/Activities to Enhance Information Literacy Skill Though Online Classroom Manegment System in Senior Project 1 Subject for Undergraduate Stedents ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ:ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” สถานที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่จัดการประชุม 12/12/2562-13/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 13/12/2562 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านระบบ การจัดการสารเคมี/Establishment of Laboratory Safety Standards: Chemical Management ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ:the 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS2019) สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทดแทนอาหารสูตร MS ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง (Dionaea muscipula)/The use of hydroponic nutrient solutions replacing MS media in Venus Flytrap (Dionaea muscipula) tissue culture แก่นเกษตร ปีที่47 ฉบับที่5 เลขหน้า929-938 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-0485 เพ็ญแข รุ่งเรือง เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่จากตลาดสดและซูเปอร์มาเก็ตโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส/The detection of Salmonella spp. in chicken meat from open market and supermarket by polymerase chain reaction (PCR) แก่นเกษตร ปีที่47 ฉบับพิเศษ เลขหน้า295 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-0485 อังสุมา แก้วคต เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอล และปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น/Comparison of Cholesterol and Collagen Content on Shear force in Laying Hen Meat at 85 and 90 Weeks of Age in Raising under Litter Floor System วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่36 ฉบับที่2 เลขหน้า58 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-8850 ISSN(online)2630-0206 อังสุมา แก้วคต เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องแกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์/The Develop Preserving Thai Arts and Culture 3D Computer Game: Klaenoi Talui Wat Sutat ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ:การประชุมวิชการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 06/07/2562 รัฐกิจ บุตตะวงษ์ นักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์/The development of a prototype of data logger for record and display a current and voltage data from a solar cell electricity generator วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่19 ฉบับที่1 เลขหน้า18-30 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-9980 ISSN(online)1513-9980 ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู/Developing Web-Based Instruction for Modern Computer Teaching In the 21st Century with ADDIE Model In for Practice of Teaching วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่10 ฉบับที่1 เลขหน้า62-75 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-8824 เด่นชัย พันธ์ุเกตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี)
บทความวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดอินทาราม โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulations/The development of science learning achievement of Mathayom Suksa 3 students of Wat Intharam School with the moment of force using by PhET Interactive Simulations on computer processing ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ:การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาสาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่จัดการประชุม 22/02/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 22/02/2562 นันทนัช วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่/Development of Kanom- Ar-lua Product from Riceberry Flour วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ISSN.2351-0781 นวพร หงส์พันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อวัดค่าความสูงและบันทึกข้อมูลโดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิก/The development of height meter and data recording using embedded system with ultrasonic sensors 3rd INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCE ON MEDIA STUDIES 2019 (3rd ICMS‘19) สถานที่ Bansomdejchaopraya Rajabaht University วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 นทวีร์ ไชยจำ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา/DEVELOPMENT OF DIGITAL LEARNING MEDIA FOR ENCOURAGE UNITY IN INSTITUTE OF UNDERGRADUATE การประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 06/07/2562 ปนัดดา ใจบุญลือ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน/The Development of 3D Animation media to enhance school age sanitary การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ.2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่จัดการประชุม 12/12/2562-13/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 12/12/2562 เอกราช วรสมุทรปราการ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเรือน/Increasing the Efficiency of the Production Process using Work Study Method Case Study of Furniture Manufacturing Factories วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การยับยั้งเชื้อรา Phytophthora parasitica ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ที่แยกได้จากดินในเขตพื้นที่ตำบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/Inhibition of Phytophthora parasitica by Antagonistic Molds from Soil’s Kuiburi Subdistrict, Prachuap Khiri Khan Province วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง วนิดา ชื่นชัน ชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาความสามารถในการยับยั้งการกัดกร่อนของเหล็กกล้าด้วยสารสกัดจากดอกบัว/Study of the Inhibition Ability of Nelumbo nucifera Extract for Mild Steel Corrosion ICMS 2019 3rd International Conference on Media Studies 2019 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 อาทิตยา สามณฑา เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และปริมาณธาตุอาหารในน้ำบริเวณสวนกล้วยไม้สกุลหวาย จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร/Study of Physical Water Quality, Chemical and Nutrient Factors in Water at Dendrobium Orchid Garden in Nakhon Pathom Province and Samut Sakhon Province มาลี ลิขิตชัยกุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเกมโดมิโนในหัวข้อ “อาหารกับการดำรงชีวิต”/A Study of Learning Achievement Using STAD Cooperative Learning Technique with Domino Game on the Topic of “Food and Living” 3rd International Conference on Media Studies 2019 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/A Study of Mathematics Learning Achievement of Linear Equation System by Using Cooperative Learning Management on Student Teams Achievement Divisions (STAD) of Mathayom Suksa Three Students พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ปรวีณ์ โชติพิทยสุนนท์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม/A Study of Learning Achievement of Mattayom Suksa 3 Students at Watrajaoros School by Game Learning Package Activities in Genetic character การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย.” สถานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต วันที่จัดการประชุม 14/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 14/06/2562 เกศริน มีมล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร/A study of science learning achievement on “The Earth” of Mattayom-Suksa 2nd students at Princess Ubolratana Rajakanya’s College using group process and inquiry learning management การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต วันที่จัดการประชุม 14/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 14/06/2562 อนุวัฒน์ หัสดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาและออกแบบเครื่องวัดทอร์กมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีโพรนี่เบรก/Study and Design of Electric Motor Torque Meter By Using The Brake Method International and National Conference on Media Studies 2019 สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 พีรวัจน์ มีสุข วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาและออกแบบแนวคิดการป้องกันเด็กจากการถูกลืมทิ้งไว้บนรถรับส่งนักเรียนโดยใช้ระบบ IoT/To study and design the concept of children prevention from being left on a school bus system using IoT International Conference on Media Studies 2019 (ICMS’19) สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสกัดสารฟลาวอนอยด์อย่างง่ายจากผลตะลิงปลิง/The Simple Extraction Method of Flavonoid From the Fruit of Averrhoa Bilimbi ICMS 2019 3rd International Conference on Media Studies 2019 สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 อาทิตยา สามณฑา เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง Internet of Things สำหรับหน่วยการเรียนรู้ย่อย รายวิชาอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ/Creating “Internet of Things” motion infografics Media for sub-learning units in Internet Technology and Web Development course 3rd International and nationnal conference on meda studies 2019 สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสร้างสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม/Creating of Motion infographics media for environmental conservation at Ban Khong Khon Community,Samut Songkhram Province การประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 06/07/2562 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม กรณีศึกษา: ชุมชนสี่แยกบ้านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร/The Designof Packaging for Product lmage Enhancement from Rice straw for Processed Fruit, case study: Ban Khaek Intersection Community, Hirunruji 5ub-District, Thonburi District, Bangkok วารสารสารสนเทศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN.1513-7015 จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดทางไฟฟ้า/Design and development of an electrical measuring system prototype วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่13 ฉบับที่2 หน้า39-53 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-0874 ISSN(online)2651-2130 กัลยา ธนาสินธ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เรื่อง มหาวิบัติไวรัสถล่มคอม ตามหลักการศึกษาบันเทิงสำหรับหน่วยการเรียนรู้ย่อยรายวิชาอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ/Design and Development of Digital Learning Media of “MAHA VIBUT VIRUS TALOM COM” According to Edutainment Principles for Sub-Learning of Internte and Web Development Courses การประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 06/07/2562 ไชยวัตร ปานแก้ว นักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/Design and development of 3D digital media to aware of the conservation of natural resources and environment for junior high school students ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่จัดการประชุม 12/12/2562-13/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 12/12/2562 เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ประสิทธิผลของนวัตกรรมฐานรองไม้ยางยืดสำหรับกลุ่มเสี่ยงข้อไหล่ติด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว/Effectiveness of elastic wood base for frozen shoulder risk group in Sarakhwan, Muang Sa Kaeo, Sa Kaeo Province ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่19 ฉบับที่2 หน้า13 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-9980 ISSN(online)1513-9980 ณภัทร เตียววิไล สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ประสิทธิผลของนวัตรรมเอสเคโมเดลเพื่อลดอาการข้อไหล่ติด ในผู้สูงอายุตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี/Effectiveness of SK innovative model to relief stiff shoulder in aging at Salaeng Phan, Wang Muang district, Saraburi province วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่19 ฉบับที่2 หน้า85-101 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-9980 ISSN(online)1513-9980 ณฐมน สืบซุย สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. จากดินจอมปลวกในการต้านรา Pestalotiopsis sp. สาเหตุของโรคผลเน่าในฝรั่ง/Efficiency of Bacillus spp. from ant-hill soils against Pestalotiopsis sp. causing fruit rot disease in guava Veridian E-Journal,Science and Twchnology Silpakorn University ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 หน้า 1-14 เลข ISSN 2408-1248 ศิริพร ทิพย์สิงห์ จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ปัจจัยของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพของยูเจนอล สําหรับการยับยั้งการกัดกร่อนของโลหะทองแดง/EFFECT OF TEMPERATURE ON INHIBITION EFFICIENCY OF EUGENOL FOR COPPER CORROSION Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(1): 165-171, 2019 อาทิตยา สามณฑา เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำรากในหลอดทดลอง และการออกปลูกของต้นกล็อกซิเนีย (Sinninga speciosa)/FActors Influencing on Root Induction and Acclimatization of Gloxinia (Sinninga speciosa) วารสารพืชศาสตร์ สงขลานครินทร์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 หน้าที่ 19-29 สุนทรียา กาละวงศ์ เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลกระทบต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อส่วนบนจากการสะพายกระเป๋านักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร/Effects of Upper Musculoskeletal Disorder from School Bag Usage among Primary School Grade 4-6 Students for a School in Bangkok Metropolis กรมการแพทย์ ปีที่44 ฉบับที่4 หน้า48-53 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-1643 ฌาน ปัทมะ พลยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานรายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี/The Effects of Learning Activities by Project Based Learning in Sound and Video Editing Course of Undergraduate Students วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่13 ฉบับที่1 หน้า139-153 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)1905-4165 ISSN(online)2697-3898 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21/The result of brainstorming to promoting English vocabulary learning for undergraduate students in 21st century ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2562 สถานที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่จัดการประชุม 12/12/2562-13/12/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 12/12/2562 นทวีร์ ไชยจำ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี/The Result of Thung Thong Fried Banana Chips Packaging Design of Thung Thong Yang Yuen Organic Agriculture Community Enterprise, Chorakhe Sam Phan, sub-district, U Thong District, Suphan Buri การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 05/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 05/07/2562 วชิรศักดิ์.วงศ์ทอง เขียนวงศ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด FAU BEA และ MFI ต่อการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิก (Effect of FAU-, BEA-and MFI-type Zeolite Catalysts on the Catalytic Cracking of Acrylic)/Effect of FAU-, BEA- and MFI-type Zeolite Catalysts on the Catalytic Cracking of Acrylic วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562 Print ISSN.0858-4435 Online ISSN.2651-1231 สุภาภรณ์ คางคำ เคมี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของโปรแกรม My self ต่อความสามารถในการทรงตัวและกำลังขาในผู้สูงอายุ/Effects of the My Self Exercise Program for Improved Trunk Balance and Leg Strength in the Elderly ลำปางเวชสาร ปีที่40 ฉบับที่1 หน้า17-24 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 ISSN(paper)01254235 ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของโปรแกรม Shoulder Exercise ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพข้อไหล่ในผู้สูงอายุ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร/Effects of Shoulder Exercise Program on Exercise Behavior and Physical of Shoulder in Elderly, Bang Khun Si District, Bangkok Noi, Bangkok. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่19 ฉบับที่2 หน้า27-43 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1513-9980 ISSN(online)1513-9980 จุฑารัตน์ พิมสาร สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองต่อการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/Effects of the Self-Efficacy Enhancement Program on Fall Prevention among The Elderly In Autong District, Suphanburi Province. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่44 ฉบับที่4 หน้า 90-95 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-1643 ธนพงษ์ เทศนิยม บุคลากรสายสนับสนุน (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จังหวัดสุพรรณบุรี/Effects of Home Exercise on Exercise Behavior and Physical Fitness among Elderly in Khunpadpeng Sub-District Municipality, Suphanburi Province วารสารสุขศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN.0125-0744 ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ภาวะสองรูปแบบทางเพศและอัตราส่วนเพศของแมลงหางดีด XENYLLA SP./SEXUAL DIMORPHISM AND SEX RATIO OF SPRINGTAIL XENYLLA SP. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่20 ฉบับที่2 หน้า248-255 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1905-3193 ISSN(online)2651-1789 เกษม คงนิรันดรสุข ชีววิทยา
บทความวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน/Standard for Community Food Products J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol.10 No.1 (2019) อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ระบบจำหน่ายจิวเวลรี่ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน CHATA The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2019) รัชวิทย์ บรรจมาตย์ นักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับประจุแบตเตอรี่โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก/Power Generation System for Charging Batteries Using thermoelectric. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 สถานที่ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่จัดการประชุม 30/10/2562-01/11/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 31/10/2562 พีรวัจน์ มีสุข วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CLB)/The Development of Science Learning Achievement in the Topic of Our Earth of Mattayomsuksa 2 Students by Using Creativity – Based Learning Model (CBL) การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 สถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ วันที่จัดการประชุม 14/06/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 14/06/2562 ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ โรคพยาธิปากขอ/Hookworm Disease วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่47 ฉบับที่2 หน้า6965 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)0125-2682 นันทวดี เนียมนุ้ย เทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ลักษณะเชิงปริมาณของพืชถิ่นเดียวและสถานการณ์ของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานในป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/Quantitative Characteristics of Endemic Plant and Situation of Invasive Alien Plant Species in Ban Srisanpet Community Forest, U Thong District, Suphan Buri Province วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สถิตย์ พันวิไล จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ ส่งเสริมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่อง เธออยู่ที่นี่ก็ได้นะ/Creating 2D animation to promote generosity: you should be hear การประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่จัดการประชุม 06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 06/07/2562 อรรจน์ พุฒิไกรถาวร นักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรร